Opšti uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na internet stranicama www.shop.ardusport.com  (u daljem tekstu zajedno označeni kao: Vebsajt).

Vebsajt je postavljen i njime upravlja Preduzeće za proizvodnju i promet Ardu Sport D.O.O. Užice , Nemanjina 150 (u daljem tekstu: Ardu Sport), a koristi se za predstavljanje Ardu Sport-ovih aktivnosti i proizvoda, kao i za pružanje usluga njegovim korisnicima. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Vebsajta kontaktirajte nas na sledeće adrese:

Preduzeće za proizvodnju i promet Ardu Sport D.O.O. Užice
Republika Srbija, Užice, Nemanjina 150
31000 Užice
PIB 103961805

Tel: 031/3525 317
email: shop@ardusport.com

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem vi pristajete da postupate u skladu sa ovde  navedenim odredbama, koje s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Ardu Sport zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Vebsajta bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Vebsajt može sadržati linkove putem kojih možete pristupiti na druge vebsajtove. Ardu Sport nema nikakvu kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se može pristupiti putem Vebsajta i ne može biti odgovoran za bilko kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi njegovim korišćenjem.

Korisnici treba da imaju na umu da sve što vide na Vebsajtu je zaštićeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa ovim odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezani ovim odredbama, molimo vas da ne koristite Vebsajt.

Odricanje od odgovornosti 

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Ardu Sport ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni. Ardu Sport ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. Ardu Sport se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt.

Ardu Sport može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik. Ardu Sport takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vebsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Barbosi ili trećih lica.

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

Lični podaci

Ardu Sport postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku – Politika Privatnosti koji se nalazi na Vebsajtu.

Zaštićeni znakovi

Ardu Sport ®, kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na Vebsajtu su u vlasništvu Ardu Sport ili trećih lica koji su Ardu Sportu dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Primenljivo pravo

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.